LỄ KÝ KẾT - 22.04.16

  •  : Hoàng Nhân Nguyễn
  •  : 0

Điểm nhấn của Buổi HỌP MẶT HỘI VIÊN QUÝ 1/2016 của HAMEE là Lễ ký kết hợp tác giữa các Hội viên HAMEE thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên trong Hội nói riêng và giữa các DNVN nói chung trong Hội nhập kinh tế thế giới.


Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second