Mời tham dự hội nghị: “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hội, Hiệp hội khu vực phía Nam

Mời tham dự hội nghị: “Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hội, Hiệp hội khu vực phía Nam

 17:19 20/06/2016

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết 09 – NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của Đội ngũ Doanh nhân Việt nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết 19 – NQ-CP của Chính phủ về “Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020, Nghị quyết 35/NQ-CP về “Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI) tổ chức hội nghị:   
“Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp – Giao ban Hội, Hiệp hội khu vực phía Nam”.

Diamond Sponsors
gold sponsors
WEBSITE LINK
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second